Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Verkoper

B For Kids heeft haar maatschappelijke zetel te Van Aertselaerplein 16, 2320 Hoogstraten en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0855.562.071. Het BTW nummer is BE 0855.562.071.

Telefoon: 0032 (0)3 295 00 17

E-mail: info@bforkidsforkids.be

Website: www.bforkidsforkids.be

2. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

3. Prijzen en productinformatie

Al onze prijzen zijn in Euro, inclusief 6 of 21% BTW. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

 Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van bestelling worden vermeld. De verkoper houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.

De verkoper tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken.

Informatie over de artikelen (bijvoorbeeld maten en materialen), betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. Je kan steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door contact op te nemen.

4. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Tijdelijke kortingen zijn niet cumuleerbaar en zijn niet geldig op geboortelijsten en cadeaubonnen.

5. Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De leveringstermijn zijn indicatief en worden louter als aanwijzing gegeven. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten de wil om van de verkoper.

De verkoper heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Foutief doorgegeven leveringsadressen/gegevens zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. 

Verzendingskosten in het winkelwagentje zijn altijd berekend naar een adres in België. Bestellingen worden gratis geleverd in België. Bestellingen boven de 75 euro worden gratis geleverd in Nederland.
Verzendingkosten naar een adres buiten België worden berekend na het ingeven van het leveringsadres.

6. klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, de verkoper toe te komen:

(a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht dagen na de levering en

(b) in geval van verborgen gebreken, acht dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

7. Waarborg

De waarborg van de verkoper beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

De verkoper is niet verantwoordelijk voor het verlies, diefstal of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de goederen.

8. Herroepingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991, gewijzigd door de Wet van 6 april 2010, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten, in onbeschadigde en ongebruikte toestand, terugsturen/afleveren naar B For Kids, Van Aertselaerplein 16, 2320 Hoogstraten, België.

Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen of besteld zijn of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

De verkoper behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.

9. Overmacht

De verkoper is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van zijn verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten zijn normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij de verkoper, hetzij zijn leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 

10. Betaling

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de veertien dagen na factuurdatum. In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met verwijlintresten ten belope van 12% per jaar, te rekenen vanaf de dag van eisbaarheid. Bovendien zal elke op de vervaldag niet betaalde factuur, van rechtswege en zonder aanmaning, verhoogd worden met 10% als schadebeding, met een minimum van 125 euro. Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie dagen na ontvangst van de factuur. Alle betwistingen die betrekking hebben op de totstandkoming van de overeenkomsten vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Turnhout.

11. Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 BW, blijft B For Kids eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de volledige prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behoudt de verkoper zich het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

12. Persoonsgegevens

Door te bestellen op de internet site van B For Kids, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

13. Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).

14. Scheidbaarheid

Indien één van de huidige voorwaarden nietig mocht worden verklaard of niet toepasselijk mocht zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.

15. Leeftijd

Door te bestellen verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn voor uw aankoopdaad.

16. Toepasselijk recht

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Turnhout.

17. Copyright

Ontwerpen, concepten, foto's en teksten van B For Kids blijven eigendom van B For Kids, de geleverde creaties mogen dan ook niet zonder toestemming van B For Kids aangepast, gedrukt of gereproduceerd worden, bij overtreding worden gerechtelijke stappen ondernomen.